Autoloman vuokrasopimuksen ehdot

YLEISET VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT

1. JOHDANTO

Touring Cars -toimiluvalla toimivien,toisistaan riippumattomien ajoneuvovuokraamoiden (jäljempänä ”Vuokrauspiste”) verkosto toimii TC Rent Ltd:n mahdollistamalla yhteisellä alustalla, jonka kautta Vuokrauspisteet voivat mainostaa, myydä, edistää&sekä tarjota ajoneuvoja vuokralle ja tarjota liitännäisiä palveluita yksittäisille henkilöille sekä juridisille henkilöille (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”). Käyttämällä tätä alustaa ajoneuvovuokrauksien tekoon, tai tekemällä ajoneuvon vuokrasopimuksen toisen auktorisoidun välittäjän tai Touring Cars agentin kanssa, Vuokraaja sitoutuu suoraan sopimussuhteeseen palveluntarjoajana tunnistetun Vuokrauspisteen kanssa, riippumatta ajoneuvon tilaamisen tavasta (jäljempänä ”Vuokrasopimus”). Näitä yleisiä vuokrasopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaiseen Vuokrasopimukseen. TC Rent Ltd. toimii vain välittäjänä Vuokraajan ja Vuokrauspisteen välillä, välittämällä oleelliset tiedot Vuokraajan varaukseen liittyen Vuokrauspisteelle ja lähettämällä Vuokraajalle vahvistusviestin Vuokrauspisteen nimissä. TC Rent Ltd. ei (jälleen) myy, vuokraa tai tarjoa mitään matkailuun liittyviä tuotteita tai palveluita.

2. AJONEUVON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Yksittäisellä Vuokraajalla tai vuokrattua ajoneuvoa käyttävällä juridisella henkilöllä, joka toimii tunnistetun Vuokraajan edustajana, täytyy olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteiden vaatima riittävä ajotaito, ja Vuokrauspisteen erikseen sopimuksessa määrittämä vähimmäisajokokemus sekä vähimmäisikä. 

Vuokrauspisteen on luovutettava ajoneuvo Vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokrattava ajoneuvo on tarkistettu Vuokrauspisteen tai Vuokrauspisteen yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvoitettu tarkistamaan ajoneuvon kunto luovutuksen yhteydessä todentaakseen mahdolliset jo olemassa olevat vauriot tai puutteet. 

Mahdollisista vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava Vuokrauspisteelle ja ne on merkittävä Vuokrasopimuksessa eriteltyyn kuntoraporttiin ennen toimipisteeltä poistumista. Tietoa vakuutuksesta ja omavastuista on esitetty Vuokraajalle luovutuksen yhteydessä. Vuokraaja joko hyväksyy tai hylkää omavastuun alennuslisätuotteet. Vuokraajalle on esitetty ja hän hyväksyy omavastuihin ja lisäturviin liitännäiset ehdot ja rajoitteet. 

3. AJONEUVON KÄYTTÖ VUOKRASUHTEEN AIKANA 

Vuokraaja on velvoitettu huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin henkilö pitäisi huolta omastaan ja noudattamaan ajaessaan erityistä tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja on velvollinen käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrasuhteen aikana Vuokraajan on tarkkailtava ajoneuvon yleistä kuntoa kuten renkaiden ilmanpaineita sekä varmistettava moottoriöljyn ja muiden nesteiden riittävyys. Vuokraaja ei saa lisätä moottoriöljyä tai muita nesteitä, poissulkien tuulilasin pesunestettä, konsultoimatta Vuokrauspistettä. Ajoneuvon jäädessä edes hetkellisesti pysäköidyksi, tulee se lukita poikkeuksetta. 

Vuokraajan sitoutuu kuljettamaan ajoneuvoa itse. Vuokraaja ei saa luovuttaa ajoneuvoa muiden henkilöiden haltuun ilman selkeää Vuokrasopimuksessa ilmaistua lupaa. Ajoneuvon sallitun matkustajamäärän ylittävien matkustajien kuljetus on lainvastaista ja rikkoo Vuokrasopimuksen ehtoja. 

Vuokraaja on velvoitettu antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle hän Vuokrasopimuksen ja näiden yleisten ehtojen puitteissa luovuttaa ajoneuvon. Ajoneuvon käyttö lainvastaiseen tapaan, kuten hinauksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen tai jäällä ajamiseen, on kielletty. Vuokrauspisteen maarajojen ulkopuolelle matkustaminen ilman Vuokrauspisteen selvästi mainittua lupaa on kielletty. Tupakointi ajoneuvossa on kiellettyä ja kotieläinten kuljetus ajoneuvossa vaatii aina erillisen Vuokrauspisteen myöntämän luvan. 

Vuokraaja on aina täydessä vastuussa vuokra-aikana aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköintivalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksuista sekä ruuhkamaksuista. Vuokrauspiste pitää oikeuden veloittaa Vuokraajan luottokortilta edellä mainitut ja niihin liitännäiset maksut, jotka aiheutuvat Vuokraajan vuokra-ajasta. Vuokrauspiste lisää kaikkiin edellä mainitun kaltaisiin maksuihin toimistomaksun. Toimistomaksun määrä on esitetty Vuokrauspisteen lisätuotehintalistalla. 

Vuokraajan vastuu maksuista ei poistu, vaikka Vuokrauspiste ei onnistuisi veloittamaan maksuja Vuokraajan luottokortilta. Vuokraaja oikeuttaa Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokrauspisteen antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. 

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Ajoneuvon polttoainetyyppi ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai ajoneuvon rekisteriotteesta. Vuokraaja on täysin vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista liittyen väärän polttoaineen tankkaamiseen tai käyttöön. Mikäli Vuokraaja palauttaa ajoneuvon Vuokrauspisteelle vajaalla tankilla, Vuokrauspisteellä on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja tankkausmaksu Vuokrasopimuksessa tai hinnastossa mainitun hinnan mukaisesti.

4. VUOKRAAJAN VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokrauspisteelle ajoneuvoa tai sen varusteita koskevat vahingot ja katoamiset sekä maksamaan seisonta-ajan korvausta auton korjaustoimenpiteiden ajalta Vuokrasopimuksen mukaisen vuokrahintatason mukaisesti enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu Vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan erikseen jokaisesta vahinkotapauksesta tai katoamisesta. Omaa perusriskiä voidaan alentaa lisämaksulla, josta sovitaan erikseen vuokrasopimuksessa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Vuokrauspisteelle täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista tai tilanteista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vaurioita auton verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttö, hiekkamyrsky, lumivahingot varoittavista merkkiopasteista huolimatta, ajoneuvon ajaminen sen suuren kokonsa nähden liian ahtaissa, huonokuntoisilla teillä ja alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokrauspisteelle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.  

Lisäksi ajoneuvolla ajaminen on ehdottoman kiellettyä tuulen nopeuden ollessa tai ylittäessä 15 metriä sekunnissa. Vuokrauspisteen välittämät tuulen nopeuteen liittyvät varoitukset eivät poista Vuokraajan korvausvelvollisuutta. Vuokraaja on myös vastuullinen seuraamaan sääolosuhteita päivittäin vuokrauksen ajan. Vuokraaja hyväksyy, että on vastaanottanut vaadittavat tiedot sääolosuhteiden tarkistamiseksi. Mikäli Vuokraaja rikkoo mitään edellä mainituista ehdoista ja ajoneuvo vahingoittuu näissä olosuhteissa, omavastuurajoitus EI päde aiheutuneisiin vahinkoihin. 

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmannen osapuolen vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. 

5. MENETTELY AJONEUVOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA 

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokrauspisteelle ajoneuvoon vuokra-aikana ilmaantuvista vioista tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta. Vahingot, jotka tapahtuvat auton sisätiloissa eivät ole liitännäisiä vakuutuksen omavastuutasoihin. Mikäli Vuokraaja on maksanut Tuulilasi & Rengasturva -lisätuotteesta, Vuokrauspiste tarjoaa Vuokraajalle suojan yhtä tuulilasi- tai rengasvauriota kohtaan. Lisävahinkojen osalta sovelletaan normaalia vahingonkorvaushinnastoa. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokrauspisteelle. Mikäli Vuokraaja ei täytä kirjallista vahinkoilmoitusta, on hän täydessä korvausvelvollisuudessa Vuokrauspisteelle. Vuokraaja vastaa täysimääräisestä edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista.  

Vuokrauspiste vastaa ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen, että virhe tai vika on Vuokrauspisteen vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, on Vuokrauspiste velvollinen osoittamaan Vuokraajalle sopivan korjaamopisteen havaitun vian kuntoon saamiseksi. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokrauspisteelle, jonka Vuokrauspiste hyvittää Vuokraajalle, niiltä osin kuin Vuokraaja on sen joutunut maksamaan korjaamolle. Ajoneuvon ollessa rikkoutuneena vähintään 24 tuntia Vuokraajasta riippumattomasta syystä, on Vuokrauspisteen hyvitys rajoitettu päivähintaan tai osaan siitä. Vuokraaja on velvollinen viemään lähimpään ajoneuvon Vuokrauspisteen osoittamaan sopivaan korjaamopisteeseen. Hyvitykset on rajattu koskemaan vain niitä päiviä, kun ajoneuvo on rikkoutuneena Vuokraajasta riippumattomasta syystä. Vakuutusehdot ja omavastuurajoitukset koskevat ainoastaan liikenneonnettomuuksia ja niistä aiheutuneita vahinkoja ajoneuvolle, jotka ovat tavanomaisia liikennevakuutuksen piirissä. Mitkään ehdoista eivät päde vahinkoihin, jotka aiheutuvat ajoneuvon väärästä käytöstä. 

6. VUOKRAN MAKSAMINEN 

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa maksukortillaan sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen. Jo vuokrasopimusta tehtäessä Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen kululaskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. 

Vuokrauspisteellä on oikeus tehdä vuokrauksen yhteydessä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokrauspiste varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa riittävän ajan. 

Erityisesti todetaan, että Vuokrauspisteellä on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi seuraavia lisäveloituksia: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokrauksen aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköintivalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. 

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, todetun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa henkilökohtaisesti vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä, näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista. Vuokrauspisteellä on lisäksi oikeus, milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi kaksi (2) luottokorttia. 

7. VUOKRAUSPISTEEN VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokrauspisteeltä virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Vuokraamo varaa kuitenkin oikeuden vian korjaamiseen 24 tunnin sisällä. Mahdolliset hyvitysvaatimukset tältä ajalta voidaan hylätä, mikäli Vuokraamo sai vian korjatuksi kahdenkymmenenneljän (24) tunnin aikana vikailmoituksen vastaanottamisesta. 

Mikäli Vuokrauspiste ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Hyvitysvaatimukset hylätään, mikäli Vuokrauspiste ei ole niistä vastuussa tai mikäli niitä ei ole informoitu Vuokrauspisteelle ennen vuokrasopimuksen päättymistä auton palautuksen yhteydessä. Kaikki varaukseen tai auton vikoihin ja puutteisiin liittyvät epäkohdat, jotka havaitaan ajoneuvon luovutuksen jälkeen, tulee saattaa Vuokrauspisteen tietoon heti niiden tunnistettua. Vuokrauspiste varaa oikeuden hylätä kaikki korvausvaatimukset, mikäli Vuokraaja ei ilmoita Vuokrauspisteelle mahdollisista puutteista tai vioista Vuokrasopimukseen merkittyyn ajoneuvon palautuspäivään mennessä. 

8. AJONEUVON PALAUTTAMINEN VUOKRASOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ 

Vuokraajan on palautettava ajoneuvo kaikkine varusteineen ennalta sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimukseen kirjattua palautusaikaa ei voi vaihtaa ilman Vuokrauspisteen suostumusta. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu avaimineen vuokrauspisteelle tai kun Vuokrauspiste on saanut Vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta Vuokrauspisteen hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole palautettu sovitusti eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti muutoin sovittu, Vuokrauspiste voi ilmoittaa asian poliisiviranomaisille. Vuokrauspisteellä on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra ajoneuvon palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokrauspisteelle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokrauspiste ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta. 

9. AJONEUVON JÄLKITARKASTUS 

Vuokraaja sitoutuu Vuokrauspisteen suorittamaan auton jälkitarkastukseen, mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu sopimuksessa kirjattuun palautuspaikkaan sovittuna palautusajankohtana. Jälkitarkastustapauksessa Vuokraaja antaa Vuokrauspisteelle luvan veloittaa luottokortiltaan mahdolliset vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, polttoainemaksut sekä puuttuvat tavarat ja varusteet. 

Vuokraaja hyväksyy veloitukset, vaikka hän ei olisi henkilökohtaisesti paikalla jälkitarkastustilanteessa. Vuokrauspiste välittää Vuokraajalle sähköiset kopiot jälkitarkastukseen ja mahdollisiin veloituksiin liittyvistä dokumenteista. Luottokortin toimimattomuus ei poista Vuokraajan vastuuta hyvittää Vuokrauspisteelle korvausta vahingoista tai muista puutteista. Jälkitarkastusta käytetään myös yhden suuntaisissa vuokrauksissa, kun ajoneuvo palautuu kohteeseen, jossa ei ole varsinaista Touring Cars toimipistettä. Vuokraajan vastuu ajoneuvosta on voimassa siihen asti, kunnes Vuokrauspiste on tarkistanut palautuneen ajoneuvon ja vahvistanut sen kunnon Vuokraajalle. 

10. AJONEUVON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ 

Mikäli Vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksessa mainituin hinnoitteluperustein. Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, ajoneuvon ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnoittelutyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen. 

Ennalta maksetuissa niin kutsutuissa Prepaid-vuokrauksissa ajoneuvon ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokrauspistettä palauttamaan maksettua vuokrahintaa Vuokraajalle. 

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Vuokrauspisteellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli ilmenee, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen palauttamaan auton kaikkine varusteineen välittömästi sovittuun palautuspaikkaan. 

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokrauspisteen vastuulla oleva ajoneuvon käytön estävä vika eikä Vuokrauspiste toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa vian ilmoittamisesta. 

12. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT 

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokrauspisteen kotipaikan käräjäoikeus ja kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. 

13. SÄHKÖINEN AJONEUVOJEN JÄLJITTÄMINEN 

Kaikki vuokra-ajoneuvot on varustettu sähköisellä jäljityslaitteella.

14. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN VUOKRAAJALTA JA KULJETTAJALTA 

Vuokrauspiste kerää ajoneuvovuokraukseen liitännäisiä, oleellisia henkilötietoja, jotka Vuokraaja vapaaehtoisesti sille luovuttaa. Vuokraaja ja kaikki kuljettajat hyväksyvät henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen Vuokrauspisteen hallussa. Vuokrauspiste ei jaa henkilötietoja Touring Cars ketjun ulkopuolella, muutoin kuin vakuutusliitännäisissä tapauksissa sekä viranomaisten kanssa, jotka hoitavat liikenne-, parkki- tai vastaavia rikkomuksia. Lisätietoa aiheesta löydät tietosuojaehdoistamme.