ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT HYRA HUSBIL

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR I EUROPA

1. INTRODUKTION 

Touring Cars™ franchisenätverk av oberoende uthyrningsfirmor (var och en en ”uthyrningsfirma”) verkar på en gemensam plattform som tillhandahålls av TC Rent Ltd., genom vilken sådana uthyrningsfirmor kan marknadsföra, sälja och erbjuda sina uthyrningsprodukter och relaterade tjänster till individer eller juridiska personer som slutkunder (var och en ”kund”). 

Genom att använda denna plattform för att boka ett fordon, eller om en fordonsbokning görs genom någon annan auktoriserad förmedlare eller agent som företräder Touring Cars™, ingår kunden ett direkt avtalsförhållande med den uthyrningsfirma som identifierats som tjänsteleverantör (”hyresavtal”). Dessa allmänna villkor (”allmänna villkor”) ska gälla för alla hyresavtal. 

TC Rent Ltd. agerar endast som mellanhand mellan kund och uthyrningsfirma, och skickar relevant information om kundens bokning till uthyrningsfirman och skickar ett bekräftelsemeddelande via e-post till kunden för uthyrningsfirmans räkning. TC Rent Ltd. säljer inte, hyr inte ut och erbjuder inte några reseprodukter eller -tjänster. 

2. ÖVERLÄMNING AV FORDONET 

Den enskilda kunden (eller den person som använder det hyrda fordonet som representant för en kund som är en juridisk enhet) måste ha ett giltigt körkort, tillräcklig körförmåga för omständigheterna, nödvändig körerfarenhet i enlighet med vad som anges av uthyrningsfirman samt vara minst så gammal som den lägsta förarålder som anges av uthyrningsfirman. 

Uthyrningsfirman ska överlämna fordonet till kunden i funktionsdugligt skick och i enlighet med gällande lagar på överenskommen plats och tid. Det hyrda fordonet har inspekterats av uthyrningsfirman eller dess partner innan det överlämnas till kunden. Kunden ska dock också inspektera fordonet i samband med överlämnandet av fordonet för att fastställa eventuella skador eller defekter som redan finns på fordonet. 

Potentiella skador eller defekter ska omedelbart meddelas uthyrningsfirman och antecknas i skaderapporten innan fordonet lämnar uthyrningsstationen. Försäkringsinformation och självrisker presenteras för kunden, och kunden måste antingen acceptera eller avvisa ytterligare alternativ för självriskreducering. Kunden har informerats om och accepterar de restriktioner och begränsningar som gäller det valda avdragsgilla/extra skyddet. 

3. ANVÄNDA DET HYRDA FORDONET 

Kunden ska ta hand om fordonet som en försiktig person tar hand om sin egen bil och iaktta extra försiktighet under körning. Kunden får endast använda fordonet på det sätt som det normalt sett är avsett för. Under hyresperioden ska kunden ta hand om den normala övervakningen av fordonets skick, till exempel däcktryck och olja samt andra vätskenivåer. Kunden är förbjuden att tillsätta andra oljor eller vätskor än spolarvätska utan att rådfråga uthyrningsfirman. När fordonet lämnas parkerat, om än bara för ett ögonblick, ska det alltid vara låst. 

Kunden ska köra fordonet själv. Han eller hon får inte överlåta fordonet till andra personer utan att sådant tillstånd uttryckligen anges i hyresavtalet. Att transportera fler än det angivna antalet passagerare strider mot lagen och är ett brott mot hyresavtalet. 

Kunden ska informera den som han eller hon överlämnar hyresobjektet till, inom ramen för hyresavtalet, om hyresavtalets innehåll, inklusive innehållet i dessa allmänna villkor. Användning av fordonet för olagliga ändamål, som bogsering, tävlingar eller träning inför tävlingar, utbildningskörning eller körning på is är förbjuden. Det är förbjudet att korsa gränser till andra länder med fordonet utan tillstånd från uthyrningsfirman. Rökning är förbjuden i fordonet och transport av husdjur i fordonet kräver ytterligare tillstånd från uthyrningsfirman. 

Om inget annat anges ska kunden alltid bära det fulla ansvaret för parkeringsavgifter och parkeringsböter, avgifter för parkering på privat parkering, avgifter för överbelastning, böter som skrivs ut på plats, böter som skrivs ut för hastighetsöverträdelser eller andra trafikbrott, vägtullar och trängselskatter under hyresperioden. Uthyrningsfirman förbehåller sig rätten att debitera kundens kreditkort för sådana avgifter eller tillhörande kostnader orsakade av kunden. En extra administrativ avgift tillkommer på varje avgift. Värdet på den administrativa avgiften anges på kontorets prislista. 

Under alla omständigheter är kunden skyldig att ersätta uthyrningsfirman för kostnaderna om det inte går att debitera kreditkortet. Genom att underteckna hyresavtalet ger kunden uthyrningsfirman tillåtelse att lämna ut hans eller hennes identifieringsinformation till myndigheterna för tillämpningen av ovan nämnda avgifter. 

Kunden ska betala för det bränsle som förbrukas. Den typ av bränsle som används i fordonet ska vara i enlighet med vad som anges i hyresavtalet och/eller fordonets registrering. Kunden bär det fulla ansvaret för skador på fordonet som orsakas av att tanken fylls med fel bränsle. Om kunden återlämnar fordonet med en delvis fylld tank, har uthyrningsfirman rätt att debitera för det bränsle som saknas och påfyllningsavgiften till det pris som anges i hyresavtalet eller prislistan. 

4. KUNDENS ANSVAR FÖR FORDONET OCH DESS TILLBEHÖR 

Kunden ska ersätta uthyrningsfirman för alla eventuella skador på eller förluster av fordonet eller dess tillbehör under uthyrningsperioden och betala hyran i enlighet med avtalet under reparationen av fordonet i högst trettio (30) dagar. Kundens ansvar är dock begränsat till den grundläggande självrisken som anges i hyresavtalet. Den grundläggande självrisken debiteras separat för varje fall av skada eller förlust. Den grundläggande självriskandelen kan minskas genom en tilläggsavgift som avtalats separat i Hyresavtalet.

Kunden ska ersätta uthyrningsfirman för skador i sin helhet, utan någon begränsning av självrisken, om skadan orsakats eller uppkommit på något av följande sätt: överbelastning, rökning i fordonet, skador på fordonets klädsel, körning med över- eller undertryckta däck, borttappade nycklar, användning av fel bränsle, skador på grund av sandstorm, snöskador om risk för sådana indikeras av skyltar, körning genom för trånga utrymmen för fordonets storlek, körning på vägar eller i områden i dåligt skick eller annan försumlig eller felaktig användning av fordonet. Dessutom är det strängt förbjudet att köra fordonet när vindhastigheten överstiger 15 meter per sekund. Kunden ska också ansvara för att kontrollera väderförhållanden och väderprognoser dagligen. Kunden bekräftar att han eller hon har fått all nödvändig information om hur man kontrollerar väderförhållandena. Om kunden bryter mot detta villkor och fordonet skadas under dessa förhållanden, är försäkringsskyddet INTE giltigt. Eventuella vindvarningar från uthyrningsfirman begränsar inte kundens ansvar. 

Kundens fulla skadeståndsansvar avser alltid skador som direkt eller indirekt beror på kundens kriminella beteende, användning av fordonet under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel eller annat brott mot villkoren i hyresavtalet som uppstår avsiktligen eller genom grov vårdslöshet. Kunden ska ersätta uthyrningsfirman för rengöringskostnader som uppstår till följd av någon ovanlig förorening av fordonet. Kunden frigörs från sitt ansvar gentemot uthyrningsfirman med avseende på självrisk, liksom i händelse av att uthyrningsfirman får full ersättning från en potentiell tredje part som orsakade skadan eller hans eller hennes försäkringsbolag. 

5. FÖRFARANDE I HÄNDELSE AV SKADOR ELLER FEL PÅ FORDONET 

Kunden ska omedelbart informera uthyrningsfirman om fel eller skador på fordonet under hyresperioden. Skador som uppstår inuti fordonet påverkar inte självrisken. Om kunden har köpt tillvalet Skydd för vindruta och däck, kommer uthyrningsfirman inte att hålla kunden ansvarig för förlust av eller skada på däcken eller vindrutan. Skydd för vindruta och däck ger skydd för en skada på vindrutan eller däcken. För skador utöver den första är kostnaderna enligt ordinarie priser. Eventuella brott som involverar fordonet, trafikolyckor och personskador eller djurskador ska alltid anmälas till polisen. I en skadesituation ska kunden alltid fylla i en skriftlig skadeanmälan och lämna den till uthyrningsfirman. Kunden ska betala full ersättning för skadan om kunden inte fyller i en skriftlig skadeanmälan. Kunden bär det fulla ansvaret för skador som uppstår till följd av försummelse av ovan nämnda rapporter. 

Uthyrningsfirman ansvarar för tekniska fel som uppstår i fordonet under hyresperioden som inte beror på kundens försumlighet eller bristfälliga användning av fordonet. Förutsatt att felet ligger inom uthyrningsfirmans ansvar, reparation krävs för fortsatt körning och tillstånd för reparation har beviljats av uthyrningsfirman, har kunden rätt till full återbetalning av de reparationskostnader som betalats till den externa verkstaden för detta särskilda fel. 

Ett kvitto för reparationsarbetet och betalningen ska lämnas till uthyrningsfirman. I händelse av att reparation av fordonet tar 24 timmar eller mer, utan något fel från kundens sida, är uthyrningsfirmans ansvar gentemot kunden begränsat till återbetalning av den dagliga avgiften eller en del därav. Kunden är skyldig att ta fordonet till den närmaste verkstaden som anges av uthyrningsfirman. Daglig återbetalning utfärdas endast för de dagar då fordonet inte fungerar och det inte är kundens fel. Försäkringspolicyn och dess självrisker omfattar trafikolyckor och skador på fordonet, som endast kan återbetalas genom trafikförsäkring. Ingen policy är tillämplig för skador som orsakats av felaktig användning av fordonet. 

6. BETALA HYRA 

Om ingen överenskommelse om annan betalningsmetod har träffats ska kunden betala hyran enligt hyresavtalet, med dess eventuella extra avgifter, med sitt betalkort. Redan när hyresavtalet ingås godkänner kunden den slutliga beräkningen som gjorts av hyran i förväg utan att underteckna den personligen. 

I samband med uthyrningen har uthyrningsfirman rätt att göra en förskottsbekräftelse för det kort som kunden använder för betalningen på ett belopp som motsvarar den uppskattade slutliga hyran och eventuella andra avgifter. På så vis säkerställer uthyrningsfirman att det finns tillräckligt med pengar på kundens kort och att kortet är giltigt. 

Utöver hyran enligt hyresavtalet har uthyrningsfirman rätt att debitera kundens kreditkort, som specificerats i hyresavtalet, för följande extra avgifter: Den grundläggande självrisken enligt hyresavtalet, bränsleavgifter, hyror och avgifter för förlängning av hyresperioden, avgifter för leverans och hämtning av fordon samt parkeringsböter, avgifter för parkering på privat parkering, böter som skrivs ut på plats, vägtullar, trängselskatter och överbelastningsavgifter som uppstått under hyresperioden samt andra jämförbara avgifter med administrativa kostnader. 

Om den juridiska person som anges i hyresavtalet som kund inte är villig eller inte kan betala hyran, är den person som undertecknar hyresavtalet på denna kunds vägnar personligen ansvarig för hyran och de eventuella extra avgifterna enligt dessa villkor gällande hyran. När så anses nödvändigt har uthyrningsfirman dessutom rätt att kräva två (2) kreditkort från Kunden som säkerhet för de avgifter som uppstår genom hyran. 

7. UTHYRNINGSFIRMANS ANSVAR FÖR FEL PÅ FORDONET OCH FÖRSENINGAR 

Om ett tekniskt fel eller annan defekt uppstår i fordonet under hyresperioden, för vilken kunden inte är ansvarig, kan kunden enligt hyresavtalet och dessa allmänna villkor kräva att uthyrningsfirman reparerar felet eller sänker priset med en summa som motsvarar felet. Uthyrningsfirman förbehåller 24 timmar för att åtgärda felet, och kundens ersättningskrav kan avslås om uthyrningsfirman lyckas åtgärda felet inom 24 timmar från det att firman informerades om det. 

Om uthyrningsfirman inte kan överlämna fordonet till kunden i enlighet med villkoren i hyresavtalet, har kunden rätt att erhålla ersättning för alla rimliga direkta kostnader som uppstår för kunden på grund av förseningen. Härmed undantas eventuella ersättningskrav på grund av fel som uthyrningsfirman inte bär ansvaret för eller som uthyrningsfirman inte har informerats om innan hyresavtalets slut. Eventuella fel på fordonet, dess utrustning eller hyrda föremål som hittas efter överlämnandet av fordonet måste rapporteras till uthyrningsfirman så snart de upptäcks. Uthyrningsfirman förbehåller sig rätten att avslå eventuella ersättningskrav om kunden inte underrättar uthyrningsfirman om fel före det överenskomna datumet för återlämning av fordonet. 

8. ÅTERLÄMNA FORDONET VID SLUTET AV HYRESPERIODEN 

Kunden ska lämna tillbaka fordonet med alla tillbehör till den överenskomna platsen vid hyresperiodens slut. Det går inte att ändra återlämningstiden under hyresperioden utan godkännande från uthyrningsfirman. Hyresperioden är över när fordonet och dess nycklar har återlämnats till uthyrningsfirman eller när uthyrningsfirman har meddelats av kunden om att fordonet har återlämnats till en plats som godkänts av uthyrningsfirman. Om fordonet inte har återlämnats på detta sätt och en förlängning av hyresperioden inte har godkänts, kan uthyrningsfirman informera polisen om ärendet. Uthyrningsfirman har rätt att debitera full hyra från kunden vid försenad återlämning samt ersättning för eventuellt extra arbete och andra ekonomiska förluster som sådan försening innebär för uthyrningsfirman. Om inget annat har avtalats måste fordonet återlämnas med en full tank. 

Uthyrningsfirman ansvarar inte för eventuella tillhörigheter som lämnats kvar i fordonet av kunden. 

9. KONTROLL EFTER HYRA 

Kunden åtar sig att genomföra en kontroll efter uthyrningsperioden i händelse av att fordonet inte återlämnas i enlighet med den överenskomna återlämningstiden enligt hyresavtalet, eller om en kontroll efter uthyrningsperioden har avtalats separat med uthyrningsfirman. Om en kontroll efter uthyrningsperioden genomförs, ger kunden uthyrningsfirman rätt att ta ut avgifter för följande från sitt kreditkort: Alla skador som uppstått på fordonet under uthyrningsperioden, bränsletillägg, artiklar eller utrustning som saknas. 

Kunden samtycker till att dessa avgifter tas ut utan att vara närvarande för att bekräfta avgifterna. I händelse av en avgift kommer uthyrningsfirman att elektroniskt leverera alla dokument som berör avgiften till kunden. Även om kreditkortet inte kan debiteras för avgiften, befrias inte kunden från sin skyldighet att betala avgiften. En kontroll efter uthyrningsperioden genomförs också vid enkelresor till en plats som inte har någon permanent Touring Cars™-station. Kundens ansvar för fordonet kvarstår under kontrollen efter uthyrningsperioden, till dess att uthyrningsstationen har kontrollerat och bekräftat fordonets tillstånd. 

10. ÅTERLÄMNA FORDONET FÖRE HYRESPERIODENS SLUT 

Om kunden lämnar tillbaka fordonet före hyresperiodens slut, fastställs hyran enligt den använda hyresperioden enligt priskriterierna i hyresavtalet. Om fordonet har hyrts på särskilda villkor kan tidigt återlämnande av fordonet leda till att prislistan ändras och därmed även den dagliga hyran. 

När det gäller förbetalda hyresperioder är uthyrningsfirman inte skyldig att betala tillbaka hyra som betalats i förväg vid tidigt återlämnande av fordonet. 

11. UPPHÄVA AVTALET 

Uthyrningsfirman har rätt att upphäva hyresavtalet med omedelbar verkan om det verkar som att kunden har begått ett betydande brott mot hyresavtalets villkor. I detta fall ska kunden omedelbart återlämna fordonet med alla tillbehör till den överenskomna återlämningsplatsen. 

Båda parter kan upphäva hyresavtalet om fordonet blir stulet eller om ett fel som uthyrningsfirman bär ansvaret för uppstår i fordonet och förhindrar användning av fordonet och uthyrningsfirman inte levererar ett ersättningsfordon inom en rimlig tid från det att firman informerades. 

12. TVISTER OM HYRESAVTALET 

Alla tvister rörande hyresavtalet ska främst lösas genom förhandlingar. Om tvisten överlämnas till domstol för ett beslut, löses ärendet av den lokala domstolen i uthyrningsfirmans hemort eller, i konsumenttvister, av en annan förstainstansrätt. 

13. ELEKTRONISK SPÅRNING 

Alla fordon är utrustade med elektroniska spårningsanordningar 

14. PERSONUPPGIFTER FÖR KUND OCH FÖRARE 

Uthyrningsfirman samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller. Kunden och alla förare av fordonet samtycker till att uthyrningsfirman lagrar personuppgifter. Uthyrningsfirman för inte denna information vidare till andra företag utanför Touring Cars™ franchisenätverk eller uthyrningsfirmor än försäkringsbolag för uthyrningsfirmor och myndigheter som ansvarar för trafikbrott, parkeringsbrott eller andra brott. Se vår integritetspolicy för ytterligare information.