GENERELLE VILKÅR FOR LEIE AV BOBIL  

GENERELLE VILKÅR FOR LEIE AV BOBIL  

1. INTRODUKSJON 

Franchisenettverket av uavhengige utleiefirmaer («utleiefirma») til Touring Cars™ opererer på en felles plattform som tilbys av TC Rent Ltd., og via denne kan slike utleiefirmaer annonsere, selge, promotere og tilby bilutleieprodukter og relaterte tjenester for enkeltpersoner eller juridiske enheter som sluttkunder («kunde»). 

Ved å bruke denne plattformen til å reservere et kjøretøy eller ved å reservere et kjøretøy via ethvert annet mellomledd eller enhver annen agent hos Touring Cars™ går kunden direkte inn i et kontraktmessig forhold bare med utleiefirmaet som er angitt som tjenesteleverandør, uavhengig av måten kjøretøyet blir bestilt på («leieavtale»). Disse generelle vilkårene («generelle vilkår») gjelder for hver leieavtale. 

TC Rent Ltd. agerer bare som et mellomledd mellom kunden og utleiefirmaet ved å videresende de relevante detaljene i kundens reservasjon til utleiefirmaet og ved å sende kunden en e-postbekreftelse for og på vegne av utleiefirmaet. TC Rent Ltd. driver ikke med (videre)salg eller utleie og tilbyr heller ikke noen som helst andre reiseprodukter eller -tjenester. 

2. UTLEVERING AV KJØRETØYET 

Den enkelte kunde (eller personen som bruker utleiekjøretøyet som en representant for en kunde som er en juridisk enhet), må ha gyldig førerkort, tilstrekkelige kjøreferdigheter etter forholdene, obligatorisk kjøreerfaring definert av utleiefirmaet og minimumsalderen for sjåfører som utleiefirmaet krever. 

Utleiefirmaet utleverer kjøretøyet til kunden i forskriftsmessig stand og i samsvar med aktuelle lover på avtalt sted og til avtalt tid. Leiebilen er inspisert av utleiefirmaet eller dets partner før den leveres ut til kunden. Kunden må imidlertid også inspisere kjøretøyet i forbindelse med utleveringen for å bekrefte eventuelle skader eller defekter som allerede finnes. 

Eventuelle skader eller defekter må rapporteres til utleiefirmaet umiddelbart og markeres i skaderapporten kjøretøyet forlater utleiestasjonen. Informasjon om forsikring og egenandel forelegges kunden, og kunden må enten godta eller avslå eventuell ekstra reduksjon av egenandelen. Kunden har blitt forelagt og godtar restriksjonene og begrensningene angående den valgte egenandelen / ekstra beskyttelsen. 

3. BRUK AV KJØRETØYET UNDER LEIEPERIODEN 

Kunden må ta vare på kjøretøyet på samme måte som en ansvarsfull person tar vare på sin egen bil, og utøve særskilt forsiktighet og aktsomhet under kjøringen. Kunden må bruke kjøretøyet bare slik det vanligvis er tiltenkt. Under leieperioden må kunden passe på kjøretøyets tilstand på vanlig måte, for eksempel dekktrykk og tilstrekkelig oljenivå og andre væskenivåer. Kunden har ikke lov til å fylle på olje og andre væsker enn vindusspylevæske uten å kontakte utleiefirmaet. Når kjøretøyet er parkert og forlatt, selv bare for et lite øyeblikk, må det alltid være låst. 

Kunden skal kjøre kjøretøyet selv. Kunden kan ikke overdra kjøretøyet til andre personer med mindre en slik tillatelse er eksplisitt notert i leieavtalen. Hvis bilen har flere passasjerer enn det oppgitte antallet, er dette et lovbrudd og regnes som et brudd på leieavtalen. 

Kunden må informere personen som kunden overdrar utleieobjektet til, innenfor omfanget i leieavtalen, om innholdet i leieavtalen, inkludert disse generelle vilkårene. Bruk av kjøretøyet til ulovlige formål, for eksempel sleping, konkurranser eller trening til slike, lærekjøring eller kjøring på is, er forbudt. Det er forbudt å krysse grensen til et annet land enn der hvor kjøretøyet ble utlevert, uten tillatelse fra utleiefirmaet. Røyking i kjøretøyet er forbudt, og transport av kjæledyr i kjøretøyet krever ekstra tillatelse fra utleiefirmaet. 

Kunden skal alltid holdes fullt ansvarlig for parkeringsgebyrer og -bøter, forelegg ved overlast, bøter på stedet, fartsbøter eller andre brudd på trafikkreglene, bompenger og rushtidsavgifter forårsaket av bruk av kjøretøyet under leieperioden, med mindre annet er nevnt. Utleiefirmaet forbeholder seg retten til å belaste kundens kredittkort for alle slike gebyrer og belastninger eller tilknyttede kostnader forårsaket av kunden. Et ekstra administrativt gebyr påløper hver belastning. Størrelsen på det administrative gebyrer vises i kontorets prisliste. 

Kunden er uansett ansvarlig for å kompensere for kostnader hvis kredittkortbelastningen ikke er vellykket. Ved å signere leieavtalen autoriserer kunden at utleiefirmaet kan fremlegge kundens identifikasjon til myndighetene for innfrielse av belastningene nevnt ovenfor. 

Kunden må betale for drivstoffet som er brukt. Typen drivstoff som skal brukes, skal være slik det er oppgitt i leieavtalen og/eller kjøretøyets vognkort. Kunden er fullt ansvarlig for alle skader på kjøretøyet som skyldes oppfylling av tanken med eller bruk av drivstoff av feil kvalitet. Hvis kunden leverer tilbake et kjøretøy med delvis full drivstofftank, har utleiefirmaet rett til å belaste kunden for det manglende drivstoffet og det potensielle påfyllingsgebyret som indikert i leieavtalen eller prislisten. 

4. KUNDENS ANSVAR FOR KJØRETØYET OG DETS TILBEHØR 

Kunden skal holde utleiefirmaet skadesløst for alle skader på og tap av kjøretøyet og dets tilbehør under leieperioden og, som skadesløshet når kjøretøyet ikke brukes, betale leien, i henhold til avtalen, så lenge reparasjonen av kjøretøyet pågår, i maksimalt tretti (30) dager. Kundens ansvar er imidlertid begrenset til grunnlaget for egen risiko, som er spesifisert i leieavtalen. Grunnlaget for egen risiko belastes separat for hver forekomst av skade eller tap. Den grunnleggende egenrisikoen kan reduseres med en tilleggsavgift som er særskilt avtalt i leieavtalen

Kunden skal holde utleiefirmaet skadesløst for skader til det fulle, uten noen som helst egenrisikobegrensning, hvis skaden var forårsaket av eller pådratt på en eller flere av følgende måter: overlast, røyking i kjøretøyet, skade på polstringen i kjøretøyet, kjøring med for lite eller for mye luft i dekkene, tap av nøkler, bruk av drivstoff av feil kvalitet, skader fra sandstorm, skader fra snø hvis indikert av skilt, kjøring på for smale veier i forhold til størrelsen på kjøretøyet, kjøring på veier eller i områder i dårlig tilstand eller annen skjødesløs eller feil bruk av kjøretøyet. I tillegg er det strengt forbudt å kjøre kjøretøyet når vindhastigheten er over 15 meter per sekund. Kunden er også ansvarlig for å sjekke værforholdene og værmeldingen daglig. Kunden samtykker i at kunden har mottatt all nødvendig informasjon om hvordan værforholdene kan sjekkes til enhver tid. Hvis kunden bryter denne betingelsen og kjøretøyet blir skadet under slike forhold, er forsikringsdekningen IKKE gyldig for kjøretøyet. Eventuelle vindvarsler fra utleiefirmaet begrenser ikke kundens ansvar. 

Kundens fulle skadesløshetsansvar vedrører alltid skade som er en direkte eller indirekte følge av kriminelle handlinger fra kunden, bruk av kjøretøyet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler eller brudd på vilkårene i leieavtalen som har vært gjort med hensikt eller via grov skjødesløshet. Kunden skal holde utleiefirmaet skadesløst for rengjøringskostnader som skyldes uvanlig tilsmussing av kjøretøyet. Kunden fritas fra sitt ansvar overfor utleiefirmaet med hensyn til egen risiko hvis utleiefirmaet får full skadesløshet fra en potensiell tredjepart som har forårsaket skaden, eller denne personens forsikringsselskap. 

5. PROSEDYRE VED SKADE ELLER FEIL PÅ KJØRETØYET 

Kunden skal umiddelbart informere utleiefirmaet om feil eller skade på kjøretøyet under leieperioden. Skader som oppstør inne i kjøretøyet, gjelder ikke for egenandelsnivåene. Hvis kunden har kjøpt frontrute- og dekkbeskyttelse, vil utleiefirmaet ikke holde kunden ansvarlig for tap av eller skade på dekket eller skade på frontruten på kjøretøyet. Frontrute- og dekkbeskyttelse dekker skade på én frontrute eller ett dekk. Hvis det oppstår skade på to eller flere frontruter eller dekk, påløper kostnader i henhold til vanlige priser. Alle lovbrudd som involverer kjøretøyet, trafikkuhell og personskade eller skade på dyr må alltid varsles til politiet. Ved skade må kunden alltid fylle ut en skriftlig skademelding og sende den til utleiefirmaet. Kunden skal betale full kompensasjon for skaden hvis kunden ikke fyller ut en skriftlig skademelding. Kunden skal holdes fullt ansvarlig for enhver skade som er et resultat av forsømmelse av rapportene nevnt ovenfor. 

Utleiefirmaet skal holdes ansvarlig for teknisk feil på kjøretøyet under leieperioden som ikke skyldes feil betjening eller skjødesløshet fra kunden. Under forutsetning av at defekten eller feilen er innenfor ansvarsområdet til utleiefirmaet, er det nødvendig at tillatelse til reparasjon er gitt av utleiefirmaet, for fortsatt bruk av kjøretøyet. Kunden har rett på full refusjon av reparasjonskostnadene som er betalt til det eksterne verkstedet, for denne bestemte defekten eller feilen. 

En kvittering på reparasjonsarbeidet og at betalingen er foretatt, må sendes til utleiefirmaet. Hvis kjøretøyet må repareres i over 24 timer, og dette ikke er kundens feil, er utleiefirmaets ansvar overfor kunden begrenset til refusjon av den daglige satsen eller en del av denne. Kunden må kjøre bilen til det nærmeste verkstedet i henhold til instruksjonene fra utleiefirmaet. Daglig refusjon utstedes bare for dagene bilen ikke er kjørbar, uten at dette er kundens feil. Forsikringspolisen og egenandelene er underlagt trafikkuhell og skader på kjøretøyet, og refunderes bare per ansvarsforsikringen. Ingen polise gjelder for skader forårsaket av uriktig bruk av kjøretøyet. 

6. BETALING AV LEIE 

Med mindre en annen betalingsmetode er avtalt betaler kunden leien i henhold til leieavtalen, pluss eventuelle ekstragebyrer, med bankkort eller kredittkort. Når kunden inngår leieavtalen, godtar kunden den endelige utregningen som er klargjort for leien på forhånd, uten å signere den personlig. 

I forbindelse med leien har utleiefirmaet rett til å foreta en forhåndsbekreftelse på kundens betalingskort for et beløp som tilsvarer den estimerte sluttleien og eventuelt andre gebyrer. Dette er for at utleiefirmaet skal kunne kontrollere at saldoen på kundens betalingskort er stor nok til betalingen, og at betalingskortet er gyldig. 

Utleiefirmaet har rett til å belaste kundens kredittkort, spesifisert i leieavtalen, i tillegg til leien i henhold til leieavtalen, for ekstragebyrer for følgende: grunnlaget for egen risiko i henhold til leieavtalen, drivstoff, leie og gebyrer for utvidelse av leieperioden, gebyrer for tilbakelevering og utlevering av kjøretøyet, samt parkeringsbøter, gebyrer for privat parkering, forenklede forelegg, bøter, veiavgifter, rushtidsavgifter, bøter for overlast på kjøretøyet i løpet av leieperioden og andre sammenlignbare avgifter sammen med de administrative kostnadene for dem. 

Hvis den juridiske personen som er spesifisert i leieavtalen som kunde, ikke er villig eller i stand til å betale leien, er personen som har signert leieavtalen på vegne av denne kunden, personlig ansvarlig for leien og de potensielle ekstragebyrene i henhold til disse vilkårene relatert til leien. Når det vurderes som nødvendig, har utleiefirmaet i tillegg rett til å kreve to (2) kredittkort fra kunden som sikkerhet for gebyrene som påløper fra leien. 

7. UTLEIEFIRMAETS ANSVAR FOR DEFEKTER PÅ KJØRETØYET OG FORSINKELSE 

Hvis det oppstår en teknisk feil eller en annen defekt på kjøretøyet under leieperioden, som kunden ikke er ansvarlig for, kan kunden, i henhold til leieavtalen og disse generelle vilkårene, kreve at utleiefirmaet reparerer defekten eller reduserer prisen i henhold til defekten. Utleiefirmaet reserverer 24 timer til å reparere defekten, og kompensasjonskrav fra kunden kan avvises hvis utleiefirmaet har reparert defekten innen 24 siden de mottok informasjon om den. 

Hvis utleiefirmaet ikke kan levere kjøretøyet tilbake til kunden i henhold til vilkårene i leieavtalen, har kunden rett til å kreve skadesløshet for alle rimelige direkte kostnader kunden har pådratt seg grunnet forsinkelsen. Alle kompensasjonskrav på grunnlag av defekten som utleiefirmaet ikke er ansvarlig for, eller som ikke er oppgitt til utleiefirmaet før avslutning av leieavtalen, blir herved ekskludert. Alle defekter på kjøretøyet, kjøretøyets utstyr eller leieartikler som blir funnet etter at kjøretøyet er utlevert, må rapporteres til utleiefirmaet så snart de oppdages. Utleiefirmaet forbeholder seg retten til å avvise enhver kompensasjonsforespørsel hvis kunden ikke varsler utleiefirmaet om defekter før den avtalte tilbakeleveringsdatoen for kjøretøyet. 

8. TILBAKELEVERING AV KJØRETØYET NÅR LEIEPERIODEN ER UTLØPT 

Kunden må levere tilbake kjøretøyet med alt tilbehør på det avtalte stedet når leieperioden utløper. Tilbakeleveringstidspunktet kan ikke endres under leien uten godkjenning fra utleiefirmaet. Leieperioden utløper når kjøretøyet og nøklene er levert tilbake til utleiefirmaet, eller når utleiefirmaet har mottatt et varsel fra kunden om at kjøretøyet er levert tilbake på et sted som er godkjent av utleiefirmaet. Hvis kjøretøyet ikke er levert tilbake på denne måten, og hvis det ikke er noen bekreftet avtale om en utvidelse av leieperioden, kan utleiefirmaet informere politiet om saken. Utleiefirmaet har rett til å belaste full leie fra kunden for enhver forsinkelse med hensyn til tilbakelevering og til å erklære seg skadesløs for alt ekstraarbeid som utleiefirmaet må utføre, samt andre økonomiske tap relatert til saken. Med mindre annet er avtalt må kjøretøyet leveres tilbake med full drivstofftank. 

Utleiefirmaet er ikke ansvarlig for eiendeler som ligger igjen i kjøretøyet ved tilbakelevering. 

9. SJEKK ETTER UTLEIE 

Kunden er forpliktet til en sjekk etter utleie hvis ikke kjøretøyet leveres tilbake i henhold til tidspunktet som er avtalt i utleieavtalen, eller hvis en sjekk etter utleie er avtalt separat med utleiefirmaet. Hvis en sjekk etter utleie blir utført, gir kunden utleiefirmaet rett til å belaste følgende fra kundens kredittkort: alle skader forårsaket på kjøretøyet under leieperioden, drivstofftillegg, alle manglende artikler eller utstyr. 

Kunden godtar at dette kan belastes, uten at kunden er til stede for å bekrefte belastningene. Ved en belastning skal utleiefirmaet levere alle relaterte dokumenter i forbindelse med belastningen elektronisk til kunden. Hvis kredittkortet ikke kan belastes for den påløpte summen, løser ikke dette kunden fra forpliktelsen til å betale den nevnte belastningen. En sjekk etter leie brukes også når det er snakk om énveisleie til en lokasjon som ikke har en permanent Touring Cars™-utleiestasjon. Kundens har fortsatt ansvar for kjøretøyet under sjekken etter leie, frem til utleiestasjonen har sjekket og bekreftet tilstanden til det tilbakeleverte kjøretøyet med kunden. 

10. TILBAKELEVERING AV KJØRETØYET FØR LEIEPERIODEN ER UTLØPT 

Hvis kunden leverer tilbake kjøretøyet for leieperioden utløper, fastsettes leien i henhold til den brukte leieperioden basert på prisvilkårene i leieavtalen. Hvis kjøretøyet er leid ut på spesialvilkår, kan en tidlig tilbakelevering av kjøretøyet medføre endring i typen prisliste og dermed endring i den daglige leiesatsen. 

Ved forskuddsbetalt leie vil en tidlig tilbakelevering av kjøretøyet ikke medføre at utleiefirmaet er forpliktet til å betale tilbake den forskuddsbetalte leien til kunden. 

11. KANSELLERING AV AVTALEN 

Utleiefirmaet har rett til å kansellere leieavtalen med umiddelbar virkning hvis det viser seg at kunden grovt har brutt vilkårene i leieavtalen. I slike tilfeller må kunden umiddelbart levere tilbake kjøretøyet med alt tilbehør på det avtalte tilbakeleveringsstedet. 

Begge parter kan kansellere leieavtalen hvis kjøretøyet blir stjålet eller hvis en feil forhindrer bruken av kjøretøyet, og der utleiefirmaet er ansvarlig for at denne feilen har oppstått på kjøretøyet, og hvis utleiefirmaet ikke leverer et erstatningskjøretøy innen rimelig tid etter at de ble varslet. 

12. TVISTER ANGÅENDE LEIEAVTALEN 

Alle tvister vedrørende leieavtalen skal primært løses gjennom forhandlinger. Hvis tvisten oversendes til en rettslig instans for beslutning, skal saken løses av den lokale tingretten for utleiefirmaet, eller, hvis tvisten kommer fra kunden, av en annen uhildet tingrett. 

13. ELEKTRONISK SPORING 

Alle kjøretøy er utstyrt med elektroniske sporingsenheter. 

14. PERSONLIGE DATA TIL KUNDEN OG SJÅFØRER 

Utleiefirmaet samler inn personlige data som du oppgir frivillig. Kunden og alle sjåfører på kjøretøyet godtar at utleiefirmaet kan oppbevare personlige data. Utleiefirmaet skal ikke sende denne informasjonen videre til andre firmaer utenfor franchisenettverket til Touring Cars™, bortsett fra utleiefirmaets forsikringsselskap og andre myndigheter som er ansvarlig for trafikk, parkering, vei og andre lovbrudd. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.